مهندسی منابع طبیعی

مقدمه

کمیته برنامه‌ریزی مهندسی منابع طبیعی با توجه به رسالت آن در تعیین و تدوین برنامه دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی رشته مهندسی محیط زیست، برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست را با در نظر گرفتن معیارهای زیر تدوین نموده است:

1. نیاز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول برنامه‌ریزی در زمینه مهندسی محیط زیست، مهندسی مشاور و شرکت‌های مجری طرح‌های مهندسی محیط زیست و صنایع مختلف جهت کنترل و یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی.

2. نیاز مراکز آموزشی در ارتباط با رشته مهندسی محیط زیست.

3. نیاز فعلی و آینده مراکز آموزش علی جهت تکمیل کادر هیئت علمی مهندسی محیط زیست.

4. نیاز مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌ها در ارتباط با موضوعات و گرایش‌های مهندسی محیط زیست.

5. ضرورت رشد و توسعه رشته مهندسی محیط زیست در ایران و سایر کشورهای جهان.

برنامه آموزشی به صورت یک برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست با گرایش‌های تخصصی تدوین گردیده است.


تعریف و هدف

الف. تعریف: کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دوره‌ای است آموزشی‌- پژوهشی با تأکید بیش‌تر بر روی آموزشی، مرکب از تعدادی درون نظری، کاربردی و آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی محیط زیست جهت افزایش اطلاعات کارشناسانی نظیر کارشناسان مهندسی عمران، مهندسی آب، مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک و مهندسی بهداشت محیط و نیز ایجاد زمینه کافی جهت درک و توسعه و کاربرد تکنیک‌های موجود در این رشته.

ب. هدف: هدف دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، آموزش افرادی است که دارای توانایی‌های لازم جهت طراحی و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف مهندسی محیط زیست بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی کشور باشند. از جمله پروژه‌های تخصصی مورد نظر این برنامه عبارتند از:

  • شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا
  • طراحی تأسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
  • کنترل آلودگی‌های حاصل از مواد زائد جامد
  • برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های زیست‌محیطی

اهمیت و تأسیس دوره

با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاط اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است" و با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود در ایران و جهان نظیر:

- مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
- مشکل ضایعات جامد از جمله زباله‌های شهری و صنعتی
- مشکل فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی
- مشکل آلودگی صدا

لزوم تأسیس دوره‌های کارشناسی ارشد در زمینه‌های منابع طبیعی آشکار بوده و تأسیس آن‌ها از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد.