معرفی رشته مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی حاوی مجموعه ای  ازعلوم وتکنولوژی در  زمینه های   ژنتیک مولکولی ،  کشت بافت،میکروبیولوژی، بیوشیمی ،اصلاح نباتات ومهندسی ژنتیک می باشد.

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بایادگیری علوم وتکنیکهای لازم، بتوانند به امور مربوط به تدریس وتحقیق در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی بپردازند.


نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این رشته درزمینه های مشروح زیرمهارت داشته ومی توانند نقش و توانائی خود را در موارد ذیل ایفاء نمایند:

 • تحقیق درزمینه بیوتکنولوژی کشاورزی.
 • تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته درآموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.
 • برنامه ریزی و هدایت اموراجرائی درزمینه بیوتکنولوژی کشاورزی.

 ضرورت و اهمیت

امروزه در اکثر رشته های کشاورزی تحقیقات گسترده ای انجام می گیرد که مبتنی بر استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید است. دراین راستا تحقیقات بیوتکنولوژی درجهان درحال توسعه روز افزون بوده و ازآن برای تهیه ارقام جدید زراعی وباغی و مبارزه با آفات وبیماریها استفاده می شود.

لذاضرورت تربیت افرادی که باتسلط بردانش بیوتکنولوژی وعلوم مربوطه بتوانند بعنوان هیات علمی نیازهای دانشکده های کشاورزی را تامین نموده و درمراکز تحقیقاتی به پژوهش بپردازند، کاملاً محرز است.

 


مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

تعریف و هدف

در دوره عالی علوم کشاورزی عنوان اصلاح نباتات به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مشروح زیر می‌باشد:

 • اصلاح نباتات زراعتی
 • ژنتیک، آمار و طرح‌های آزمایشی
 • تولید محصولات زراعتی

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی اقدام نمایند.


نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های مشروح زیر مهارت داشته و می‌توانند نقش و توانایی خود را در موارد ذیل ایفا نمایند.

 • تدریس دروس نباتات و علوم وابسته در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی
 • تحقیق در زمینه‌های مختلف اصلاح نباتات زراعتی
 • برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف اصلاح نباتات زراعت

ضرورت و اهمیت

با توجه به اهمیتی که اصلاح نباتات در افزایش عملکرد محصولات گیاهی در واحد سطح دارد. تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه‌های اصلاح نباتات به عهده بگیرند، بسیار ضروری است. اهمیت این رشته جهت تربیت متخصصین اصلاح نباتات و برای نیل به خودکفایی در محصولات کشاورزی مشخص می‌شود. در حال حاضر برای افزایش محصولات کشاورزی علاوه بر افزودن بر سطح زیر کشت این محصولات که مستلزم سرمایه‌گذاری و هزینه زیاد است، یک راه بهتر، بالا بردن مقدار محصول در واحد سطح است که در این زمینه متخصصین اصلاح نباتات می‌توانند نقش عممده‌ای داشته باشند.

 


مهندسی کشاورزی – زراعت

تعریف و هدف

در دوره عالی علوم کشاورزی، عنوان زراعت به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مشروح زیر باشد:

 • زراعت، طراحی و مدیریت تولید فرآورده‌های زراعتی
 • فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی
 • خاکشناسی و تغذیه گیاهی
 • آمار و طرح‌های آزمایشی

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی اقدام نمایند.


نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه‌های مشروح زیر مهارت داشته و می‌توانند نقش خود را در موارد ذیل ایفا نمایند.

 • تدریس دروس زراعت و علوم وابسته در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی
 • تحقیق در زمینه‌های مختلف تولید محصولات زراعتی
 • برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف تولید محصولات زراعتی

ضرورت و اهمیت

نظر به اینکه زراعت مهم‌ترین رشته کشاورزی در رابطه با تولید محصولات اصلی کشاورزی می‌باشد. تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرای ی را در زمینه‌های تولید محصولات زراعتی به عهده بگیرند کاملاً ضروری است. از همین جا اهمیت این رشته برای تربیت متخصصین زراعت به منظور رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی مشخص می‌گردد. زیرا برای افزایش محصول در واحد سطح، کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های زراعتی دارای اهمیت ویژه‌ای است.

 

 

 

 

.