معرفی رشته برنامه ریزی درسی

فلسفه و ضرورت ایجاد دوره

بنابراحساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش کشور و برنامه‌های آموزشی و درسی آن را در هر یک و همه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و طرح‌ها و برنامه‌های مناسب و اصولی را برای ترمیم و یا تغییر برنامه ‌ها ارائه نمایند.


اهداف

1. تربیت افراد متخصص در زمینه‌های برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌ریزی درسی با عنایت به جهان‌بینی اسلامی و ویژگی‌ها و نیازهای فردی فرهنگی اجتماعی اقتصادی علمی جامعه امروز و فردای ما.

2. تداوم و بسط دانش و اطلاعات دانشجویان دوره‌های کارشناسی مربوط به مبانی اصول و تئوری‌ها الگوها و طرح‌های متداول و پیشرفته در علم برنامه‌ریزی آموزشی و درسی.

3. تقویت قدرت تفکر منطقی و انتقادی دانشجویان جه بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه‌های آموزشی و درسی مدارس کشور از کودکستان تا دانشگاه و ارائه پیشنهادات جهت ترمیم و اصلاح و تغییر آن‌ها با عنایت به جدیدترین یافته‌ها و تجربیات موجود.

4. تربیت افرادی که قادر باشند و درس‌های تطبیقی روی برنامه‌ها طرح‌ها و الگوهای متداول و پیشرفته‌ای که در سایر کشورها با موفقیت طراحی و اجرا شده را انجام داده و پیشنهادات لازم را جهت تطبیق این طرح‌ها و برنامه‌ها با توجه به خصوصیات آموزشی عقیدتی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی افراد و جامعه امروز و فردای کشور.

5. تربیت مدرسان متعهد و متخصص که بتوانند در آینده عهده دارند پس تحقیق و تربیت نیروی انسانی لازم در این رشته مهم علمی باشند.


نقش و توانایی

1. توانایی انطباق برنامه‌های آموزشی و درسی با مبانی اسلام و نیازهای افراد جامعه اسلامی و بازارکار.

2. توانایی ارزیابی برنامه‌های آموزشی و درسی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با فلسفه و اهداف آموزش و پرورش کل کشور.

3. شناخت عوامل روانی- اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت برنامه‌ریزی.

4. توانایی تحقیق و مقایسه برنامه‌های آموزشی و درسی آموزش و پرورش با دیگر کشورهای پیشرفته جهان.