دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است.
 شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.
 ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.
هدف رشته مدیریت دولتی، تربیت مدیران شایسته ای است که بتوانند وظایف محوله پنجگانه را به نحو احسن در سازمانها و تشکیلات دولتی کشور انجام دهند این وظایف عبارتند از:
1- برنامه ریزی و اجرای آن
2- سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به نحوی که با تقسیم کار بتوانند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهای جزیی افزایش دهد.
3- امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید.
4- هدایت و راهبری
5- نظارت و کنترل


تواناییهایلازم
قدرت رهبری،اعتماد به نفس،روابط اجتماعی خوب،توان تجزیه و تحلیل و قدرت بیان قوی از ویژگی های لازم برای دانشجوی رشته مدیریت است.


موقعیتشغلیدر ایران
یک فارغ التحصیل رشته مدیریت نباید انتظار داشته باشد که از همان بدو امر به عنوان مدیر یک شرکت یا کارخانه مشغول به کار گردد.چون بخشی از مطالب و محتوای کلاس های مدیریت باید به عنوان تجربه از محیط و سازمان های جامعه گرفته شود.بنابراین فارغ التحصیل این رشته در ابتدا باید به عنوان یک کارشناس در رده های پایین تر وارد بازار کار شده و سپس به مرور پله های ترقی را طی کند.در کل فارغ التحصیل مدیریت دولتی می تواند در موسسات دولتی و عمومی و خدماتی مشغول به کار گردد.