منوی سایت

علوم اقتصادی

تعریف و هدف

هدف از تدوین این برنامه تربیت دانش آموختگانی است که تبحرکافی در بررسی و تحلیل مسائل و پدیده های اقتصادی داشته وبتوانند با استفاده از دانش علمی خویش آنها را ریشه یابی کنند و برای ازمیان برداشتن مشکلات اقتصادی در رشته تخصصی خود قادر به ارائه راه حل و سیاستهای اقتصادی موثر باشند.
دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ناپیوسته بوده ودارای دو قسمت آموزشی و پژوهشی می باشد.بخش اول این دوره راقسمت آموزشی تشکیل می دهد .درقسمت پژوهشی، عمده کار دانشجو انجام پژوهش پیرامون یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی وتدوین پایان نامه خواهدبود.


نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره بابهره گیری ازتسلط بردانش اقتصادی قادرخواهندبود:

الف. به عنوان مدیروکارشناس ارشد هدایت سیاست های اقتصادی لازم در زمینه تخصصی خویش را  برعهده گرفته و برای حل وفصل مسائل اقتصادی کشوردرسطوح مختلف تصمیم گیری و ارائه طریق نمایند.

ب. به عنوان مدرس برای تدریس این رشته درموسسات آموزشی خدمت نمایند.

ج. به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه وتحلیل مسائل، نقش مؤثری درتصمیم گیری سیاستگزاران داشته باشند.


ضرورت و اهمیت

باتوجه به اهداف انقلاب اسلامی کشورمان برای رسیدن به خودکفائی، استقلال وتامین قسط و رفاه اجتماعی وهمچنین سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران درجهت رشد و توسعه اقتصادی کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، تخصیص مطلوب منابع وحل سایرمسائل اقتصادی قطعی، ضرورت اهمیت تعلیم وتربیت کارشناسی ارشد بر اساس این برنامه روشن و موجه می گردد.