منوی سایت

رشته های مقطع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی پیام‌نور پذیرش بصورت فراگیر (بدون شرکت در کنکور سراسری)

  گروه علوم انسانی

1001 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
1002 آموزش زبان انگلیسی
1003 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1004 آموزش و بهسازی منابع انسانی
1005 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
1006 الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
1007 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
1008 الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی
1009 الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1010 برنامه ریزی درسی
1011 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
1012 تاریخ گرایش تاریخ اسلام
1013 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
1014 تاریخ گرایش تاریخ تشیع
1015 تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
1016 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
1017 تحقیقات آموزشی
1018 تکنولوژی آموزشی

1019 جامعه شناسی
1020 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
1021 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
1022 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنام هریزی مسکن و بازآفرینی شهری
1023 جغرافیای سیاسی
1024 جمعیت شناسی
1025 حسابداری
1026 حسابرسی
1027 حقوق بین الملل
1028 حقوق جزا و جرم شناسی
1029 حقوق خصوصی
1030 حقوق دادرسی اداری
1031 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
1032 روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
1033 روان شناسی بالینی
1034 روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1035 روان شناسی تربیتی
1036 روان شناسی شخصیت
1037 روان شناسی عمومی
1038 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
1039 روزنامه نگاری
1040 زبان شناسی همگانی
1041 زبان و ادبیات انگلیسی
1042 زبان و ادبیات عربی
1043 زبان و ادبیات فارسی
1044 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1045 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1046 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخان ههای عمومی
1047 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1048 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1049 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1050 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
1051 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیست مهای اقتصادی
1052 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1053 علوم سیاسی
1054 فقه و حقوق خصوصی
1055 فلسفه و حکمت اسلامی
1056 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
1057 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1058 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1059 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
1060 مترجمی زبان انگلیسی
1061 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1062 مدیریت آموزشی
1063 مدیریت امور شهری
1064 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
1065 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بی نالمللی
1066 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
1067 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1068 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
1069 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1070 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
1071 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1072 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
1073 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1074 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
1075 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
1076 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1077 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1078 مدیریت رسانه
1079 مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
1080 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1081 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
1082 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1083 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
1084 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1085 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1086 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

1087 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1088 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
1089 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1090 مدیریت کسب و کار گرایش مالی
1091 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
1092 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
1093 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورز شهای تفریحی
1094 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
1095 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
1096 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
1097 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
1098 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1099 مشاوره گرایش مشاوره خانواده
1100 مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1101 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
1102 مطالعات فرهنگی

  گروه علوم پایه

2001 آموزش ریاضی
2002 بیوشیمی
2003 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
2004 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
2005 زیست فناوری گرایش میکروبی
2006 ژنتیک
2007 شیمی گرایش شیمی آلی
2008 شیمی گرایش شیمی تجزیه
2009 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
2010 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

    گروه فنی و مهندسی

3001 مهندسی برق  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
3002 مهندسی برق  مدارهای مجتمع الکترونیک
3003 مهندسی شیمی  صنایع غذایی
3004 مهندسی شیمی  محیط زیست
3005 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
3006 مهندسی صنایع  بهینه سازی سیستم ها
3007 مهندسی صنایع  سیستم های کلان
3008 مهندسی صنایع  مدیریت مهندسی
3009 مهندسی عمران  آب و سازه های هیدرولیکی
3010 مهندسی عمران  راه و ترابری
3011 مهندسی عمران  ژئوتکنیک
3012 مهندسی عمران  سازه
3013 مهندسی عمران  مهندسی محیط زیست
3014 مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
3015 مهندسی فناوری اطلاعات
3016 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
3017 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3018 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
3019 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3020 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
3021 مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

  گروه ه کشاورزی و منابع طبیعی

4001 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
4002 بیوتکنولوژی کشاورزی
4003 توسعه روستایی
4004 علوم دامی گرایش تغذیه دام
4005 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمای ش سرزمین

  گروه هنر و معماری

5001 پژوهش هنر
5002 طراحی شهری 
5003 مهندسی معماری


شیوه ارائه دروس در ترم اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

1. خودخوان (غیرحضوری): مطالعه کتاب‌های درسی و شرکت در امتحانات

2. الکترونیکی (مجازی): حضور در کلاس‌های اینترنتی در سراسر کشور و شرکت در امتحانات نکته. در این شیوه کلیه مکالمات و اطلاعات تبادل یافته استاد و دانشجویان ذخیره شده و دانشجو در هر زمانی که بخواهد می‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

3. عادی (حضوری): حضور در کلاس‌های درسی و شرکت در امتحانات نکته. کلاس‌های حضوری ترم اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور تنها توسط مراکز مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.


فرایند ثبت‌نام

1. مراجعه به سایت www.faragir.net  

2. کلیک بروی فرم ثبت‌نام مقطع کارشناسی ارشد و تکمیل آن (انتخاب رشته تحصیلی و شیوه ارائه دروس ترم اول فراگیر پیام‌نور)

3. بارگذاری مدارک مورد نیاز (عکس پرسنلی، تصویر شناسنامه، کارت ملی و مدرک مقطع کارشناسی)

4. پرداخت شهریه تحصیلی براساس واحدهای ارائه شده نیمسال اول فراگیر پیام‌نور

5. دریافت شناسه کاربری و  فعالسازی پنل متقاضی در سایت

6. ارائه منابع‌ و کتب امتحانی و زمان‌بندی کلاس‌های حضوری یا غیر حضوری


تذکر مهم. شیوه ارائه دروس در مدرک دانشجویان پیام‌نور قید نمی‌گردد و نوع آموزش در دانشگاه پیام نور آموزشی پژوهشی بوده و ارائه پایان نامه الزامی است.