کتاب های فراگیر پیام نور برنامه ریزی درسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته برنامه ریزی درسی

  

  نام درس: اصول و مبانی برنامه ریزی درسی

   عنوان کتاب: اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی

   مولف: کورش فتحی واجارگاه

   انتشارات:‌ علم استادان

  

 


  

  نام درس: روش های تحقیق در برنامه درسی

   عنوان کتاب: چگونه تحقیق کنیم

   مولف: لورن بلکستر، کریستینا هیوز،ملکم تایت/ ابوالفضل فراهانی، عیسی ابراهیم زاده، محمدرضا سرمدی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: روش های تحقیق در برنامه درسی

   عنوان کتاب: روش تحقیق در علوم رفتاری

   مولف: زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی

   انتشارات:‌ آگاه

 


  

  نام درس: نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

   عنوان کتاب: الگوهای یادگیری. ابزارهایی برای تدریس

   مولف: بروس جویس، امیلی کالهون، دیوید هاپکینز/ محمود مهرمحمدی

   انتشارات:‌ سمت

 


  

  نام درس: اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

   عنوان کتاب: ارزشیابی آموزشی (مفاهیم. الگوها و فرآیندعملیاتی)

   مولف: عباس بازرگان

   انتشارات:‌ سمت


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.