فراگیر پیام نور 1398 علوم جانوری

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

علوم جانوری

سلولی و تکوینی/ فیزیولوژی

منابع آزمون نوبت بیستم علوم جانوری  گرایش فیزیولوژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بیوسیستماتیک جانوری2METHODS AND PRINCIPLS OF
SYSTEMATIC ZOOLOGY
ERNEST MAYERMc Graw Hill
2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزیسیما نصریدانشگاه پیام نور
3مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوینی2زیست شناسی تکوینی (جلد اول) ویرایش نهماسکات گیلبرت/ عباس پیریایی و یاسر تهمتنیخانه زیست شناسی
4آندوکرینولوژی پیشرفته2آندوکرینولوژی پیشرفتهپیله وریان- نصری- ناظمدانشگاه پیام نور

منابع آزمون نوبت بیستم علوم جانوری  گرایش سلولی و تکوینی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بیوسیستماتیک جانوری2METHODS AND PRINCIPLS OF
SYSTEMATIC ZOOLOGY
ERNEST MAYERMc Graw Hill
2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی2فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزیسیما نصریدانشگاه پیام نور
3مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین2زیست شناسی تکوینی (جلد اول) ویرایش نهماسکات گیلبرت/ عباس پیریایی و یاسر تهمتنیخانه زیست شناسی
4جنین شناسی مقایسه ای جانوران2جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوراناکبر کریمیدانشگاه پیام نور