امتیازات ومزایای دوره های فراگیر پیام نور

1. منابع آزمون پایان ترم ،کاملاً مشخص می باشد.

2. آزمون پایان ترم اول که توسط سازمان سنجش برگزار می گردد تستی و نمره منفی ندارد.

3. دانش پذیر می تواند آزادانه رشته ها و واحد های دانشگاهی مورد نظرخود را انتخاب نماید.

4. دانشگاه پیام نور مدرک رسمی ومورد نیاز وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری به دانشجو ارائه می نماید.

5. دانشجومی تواند در مقاطع بالاتر با حداقل شهریه وهمچنین دردانشگاه های معتبر ادامه تحصیل دهد.

6. سازمان نظام وظیفه برای دانش پذیران ذکور پس ازقبولی در آزمون وردی دانشگاه پیام نور معافیت صادرمی نماید.

7. دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.

8. دانشجو در صورت پذیرش در شهرستان ،می تواند محل برگزاری آزمون  خود را یک ماه قبل ازامتحانات شهرخود  انتخاب نماید.

9. تمامی مراحل ثبت نام در سایت جامع گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir صورت می پذیرد.