1. دانشگاه پیام نور - واحد بروجن

  آدرس: بروجن، بلوار مدرس، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03834221567

  سایت: www.borujen.chb.pnu.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد شهرکرد

  آدرس: شهرکرد، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پارک ملت، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03832226311

  سایت: www.shahrekord.chb.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد فارسان

  آدرس: فارسان، فلکه جمهوری، میدان جمهوری، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03833220008

  سایت: www.mahdasht.alborz.pnu.ac.ir