منوی سایت

 

دانشگاه پیام نور - واحد بجنورد

  آدرس: بجنورد، کوی دانشگاه، خیابان شهریار، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05832296721

  سایت: bojnurd.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد بحنورد به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی