1. دانشگاه پیام نور - واحد بیرجند

  آدرس: بیرجند، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  05632202023

  سایت: birjand.skh.pnu.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد طبس

  آدرس: طبس، میدان معلم، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05632814300

  سایت: www.tabas.skh.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد فردوس

  آدرس: فردوس، انتهای بلوار ولی عصر(عج)، میدان غدیر، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 0563272180

  سایت: ferdows.skh.pnu.ac.ir


4. دانشگاه پیام نور - واحد قاین

  آدرس: قاین، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 05632563255

  سایت: ghaen.skh.pnu.ac.ir