1. دانشگاه پیام نور - واحد برازجان

  آدرس: برازجان، شهرک شهید اسدی، بعد از بیمارستان تامین اجتماعی، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  07734255069

  سایت: www.bj.bu.pnu.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد  بندر گناوه

  آدرس: آران و بیدگل، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03154752657

  سایت: www.ge.bu.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد بوشهر

  آدرس: آران و بیدگل، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03154752657

  سایت: www.bushehr.pnu.ac.ir


4. دانشگاه پیام نور - واحد مرکز بین الملل عسلویه

  آدرس: بوشهر، عسلویه، بلوار سیراف، خیابان فرهنگ، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  07731374710

  سایت:  ---