دانشگاه پیام نور - واحد ایلام

  آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، چهارراه پیام نور، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 08432228313

  سایت: www.ilam.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ایلام به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی